select replicas de relogios and buy it directly on our official online store. replicas de relogios are the perfect mix between italian design and swiss technology at the service of the passion for the sea. repliki zegarków enlightened through latter nineteenth century eu good sized train location in your space of this cheese dome. each one rolex swiss pl.wellreplicas.to is offered the spirit of high quality. uk online sales best quality luxury zegarki repliki.

TERMS & CONDITIONS

TERMS & CONDITIONS


Warunki korzystania z oferty AngliaFirma.pl

Obowiązuje od 01.11.2016 r.


1. Postanowienia ogólne

Terms & Conditions określa warunki skorzystania z oferty AngliaFirma.pl

2. Definicje.

Ilekroć w Terms & Conditions jest mowa o:

2.1. Warunkach:

rozumie się przez to niniejsze Warunki stanowiące załącznik do umowy o świadczenie usług księgowych poprzez Biuro Rachunkowe Admiral.Tax

2.2. Serwisie

rozumie się przez to Serwis internetowy FreeAgent.com

2.3. Biurze

rozumie się przez to:

Admiral Tax Ltd:

27 Old Gloucester Street

WC1N 3AX London

Company Number: 090695584

VAT GB: 192562392

świadczące usługi księgowe w oparciu o ofertę AngliaFirma.pl w zakresie, o których mowa w punkcie 4.

2.4. Kliencie

rozumie się przez to korzystającą z usługi Biura Rachunkowego osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub spółkę osobową,

2.5. Umowie

rozumie się przez to umowę o świadczenie poprzez Biuro usług księgowych wymienionych w pkt. 4, zawartą między Biurem a Klientem.

2.6. Cenniku

rozumie się przez to publikowaną na stronie AngliaFirma.pl informację, któraj określa warunki i wysokość odpłatności za usługi Biura; zmiana Cennika nie oznacza zmiany Warunków.

3. Prawa autorskie

Wyłączne prawa autorskie do strony i oferty AngliaFirma.pl należą do Admiral Tax Ltd z siedzibą: WC1N 3AX London, 27 Old Gloucester Street. Prawa autorskie związane ze stroną AngliaFirma.pl podlegają ochronie Ustawy o prawie autorskim.

4. Zakres usługi i obowiązki Klienta

4.1. Usługa jest świadczona w oparciu o serwis FreeAgent.com i współpracę z biurem księgowym Admiral Tax Ltd.

4.2. Klient Biura otrzymuje dostęp do serwisu FreeAgent.com w zakresie koniecznym do:

 • generowania dokumentów sprzedaży – faktur w formacie PDF
 • rejestrowania sprzedaży nieudokumentowanej
 • rejestrowania kosztów
 • prowadzenia listy kontrahentów
 • prowadzenia listy towarów i usług
 • monitorowania płatności
 • prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu

4.3. Obowiązki klienta

Klient zobowiązuje się do:

 • regularnego i niezwłocznego wprowadzania do serwisu FreeAgent.com dokumentów sprzedaży tj. faktur lub rachunków w miesiącu w którym nastąpiła sprzedaż
 • wprowadzania do serwisu FreeAgent.com dokumentów kosztowych tj. faktur lub rachunków w miesiącu w którym wystąpiły koszty
 • terminowego przekazywania kompletnych dokumentów na wezwanie Biura
 • regulowania swoich zobowiązań
 • wprowadzanie w serwisie FreeAgent.com informacji o dokonaniu zapłaty swoich wydatków.
 • przekazywania do Biura informacji o wypłaconych wynagrodzeniach nie później niż 1-go dnia miesiąca następującego po miesiącu za które jest wynagrodzenie.

4.4. Jednocześnie Klient zleca do Biura w ramach podstawowego abonamentu:

 • Zapewnienie adresu rejestrowego spółki Ltd w Wielkiej Brytanii
 • Rejestracji Spółki Ltd w Wielkiej Brytanii
 • Wyliczania raz w roku zobowiązań podatkowych spółki (Corporation Tax) na podstawie wprowadzonych przez Klienta dokumentów zakupowych i prowadzonej ewidencji dokumentów
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą Companies Act (Annual Accounts)
 • Sporządzanie rocznych deklaracji do HMRC (Company Tax Return CT6000)
 • Sporządzanie raportu spółki (Annual Return)
 • Sporządzanie rozliczenia rocznego dyrektora spółki (Self-Assessment)
 • Kontakt z urzędami skarbowymi w Wielkiej Brytanii w zakresie wykonywanych czynności z ramach niniejszej Umowy.
 • Prowadzenia kadr dla jednego Dyrektora Zarządzającego Spółki.

4.5.  W ramach abonamentu Biuro nie dokonuje rejestracji spółki do VAT GB, nie sporządza deklaracji VAT GB. Rejestracja do VAT UE jest wyceniana dodatkowo w ramach cennika Admiral Tax. Prowadzenie VAT wiąże się z koniecznością z prowadzenia księgowości zgodnie z ofertą Admiral Tax.

4.6. Rozszerzenie zakresu usług

AngliaFirma.pl posiada ofertę o określonym zakresie i cenie.

Zakres spraw zleconych Admiral Tax może być ustalony na drodze indywidualnych negocjacji i w ramach cennika rozszerzonych usług Admiral Tax Ltd (www.admiral.tax).

Klient zgłaszając zainteresowanie ofertą AngliaFirma.pl otrzyma odpowiednią poradę i wsparcie konsultanta Admiral Tax.

5. Okres świadczenia usług i zawarcie Umowy

5.1. Pozostawienie danych kontaktowych w serwisie nie oznacza zawarcia umowy.

5.2 Umowa zawierana jest dopiero w momencie zaakceptowania i podpisania umowy przesłanej przez Biuro.

5.2.1 Biuro wysyła Klientowi umowę w uzgodnionej treści w dwóch egzemplarzach na jego adres korespondencyjny w celu jej podpisania.

5.1.2. Umowa wchodzi w życie w momencie jej otrzymania przez Biuro, czyli po jej podpisaniu i odesłaniu na adres Biura (dopuszczalny jest obieg elektroniczny umowy).

6. Przekazywanie dokumentów do Biura

6.1. Przekazywanie dokumentów

Klient może przekazać Biuru dokumenty wyłącznie poprzez serwis FreeAgent.com

Dane dostępowe zostaną klientowi przekazane z momentem zawarcia Umowy.

6.2. Data przekazania dokumentów

Za datę przekazania dokumentów ścieżką przyjmuje się dostępność dla Biura dokumentu w serwisie FreeAgent.com

6.3. Klient posiada stały dostęp i wgląd w dokumenty przesłane za pomocą serwisu FreeAgent.com

7. Odpowiedzialność Biura

7.1. Biuro zobowiązuje się do dołożenia wszelkiej staranności w wykonywaniu zlecenia oraz do postępowania zgodnie z aktualnymi przepisami.

7.2. Biuro bierze na siebie odpowiedzialność za przekazanie w terminie informacji o wyliczonych podatkach, składkach ubezpieczeniowych, oraz innych zdarzeniach, pod warunkiem dotrzymania przez Klienta terminów i zobowiązań określonych w punkcie 4.3.

7.3. O wysokości zobowiązań publicznoprawnych Klienta Biuro ma obowiązek poinformować go co najmniej 2 dni przed terminem płatności pod warunkiem dotrzymania przez Klienta terminów ustalonych w pkt. 4.3.

7.4. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowo regulowanie przez Klienta zobowiązania publicznoprawne, za opóźnienia i szkody wynikłe z nietermniowego przekazywania dokumentów lub przekazywania niepełnych bądź nieprawdziwych informacji.

7.5.Jeżeli zlecenie nie zostanie wykonane lub zostanie nienależycie wykonane z przyczyn niezależnych od Biura, jak również w sytuacji, w której świadczenie usług przez Biuro zostało zawieszone zw względu na nierealizowanie przez Klienta zobowiązań płatniczych wobec Biura w myśl pkt.9, Biuro nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody.

7.6. Biuro oświadcza, że w trakcie wykonywania usługi posiada ubezpieczenie księgowe z tytułu wykonywanych przez siebie usług i będzie je utrzymywał przez cały czas trwania umowy.

7.7. Biuro ponosi odpowiedzialność majątkową za straty i szkody poniesione przez Klienta w związku z realizacją zawartej umowy, a będące następstwem zawinionego działania lub zaniechania, rażącego niedbalstwa lub braku należytej staranności. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za straty i szkody poniesione przez Klienta w związku z zawieszeniem przez Biuro realizacji zawartej umowy zgodnie z pkt. 9, z związku z nierealizowaniem przez Klienta jego zobowiązań płatniczych wobec Biura.

7.8. Biuro ponosi odpowiedzialność za czynności objęte umową w trakcie jej trwania.

7.9. Biuro może odmówić wykonania zlecenia, jeśli dostarczone przez Klienta dokumenty nie są wystarczające do prawidłowego wykonania zlecenia, lub są niezgodne z prawem, a wykonanie zlecenia naraziłoby Biuro na odpowiedzialność karną lub szkodę finansową.

8. Zawieszenie wykonywania usług

8.1. W przypadku niezapłacenia przez Klienta wynagrodzenia w terminie, o którym mowa w pkt. 11.6. Biuro mailowo wezwie Klienta do wykonania płatności niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3. dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

8.2. W przypadku niezapłacenia przez Klienta wynagrodzenia w terminie określonym w wezwaniu przekazanym mu w myśl pkt. 9.1., Biuro uprawnione jest do zawieszenia wykonywania usług na rzecz Klienta do momentu zaksięgowania na rachunku bankowym Biura należnego wynagrodzenia.

8.3. W okresie zawieszenia wykonywania usług na rzecz Klienta, Biuro nie wykonuje na rzecz Klienta usług określonych w pkt. 4.4. ani żadnych innych usług ustalonych w indywidualnej umowie z Klientem. Biuro zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas zawieszenia wykonywania usług na warunkach określonych w niniejszym pkt. 9.

8.4. Skorzystanie przez Biuro z prawa do zawieszenia wykonywania usług na rzecz Klienta nie oznacza utraty prawa do skorzystania z uprawnień przewidzianych w pkt. 11.6. niniejszego Regulaminu.

8.5. Jeśli Klient nie zapłaci zaległego wynagrodzenia do ostatniego dnia miesiąca, w którym Biuro zawiesiło wykonywanie usług na rzecz Klienta, Operator uprawniony jest do natychmiastowego rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

8.6 Biuro nie ponosi odpowiedzialności za szkody i kary nałożone na Klienta wskutek zawieszenia wykonywania przez Biuro czynności z powodu braku zapłaty ze strony Klienta.

9. Odpowiedzialność klienta

9.1. Klient ma obowiązek przekazywać dokumenty w ustalonych terminach oraz przekazywać Biuru wszelkie informacje mogące mieć wpływ na zakres świadczonych usług w sposób wyczerpujący, rzetelny i zgodny z prawdą.

9.2. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za zgodność wszelkich dokumentów sprzedażowych i kosztowych ze stanem faktycznym i zaświadcza, że wszelkie koszty zostały poniesione w związku z prowadzoną przez spółkę działalnością.

9.3. Biuro nie bierze odpowiedzialności za nieterminowe przekazanie wiadomości o wysokości zobowiązań i wyniku firmy Klienta jeżeli Klient nie przekaże lub nieterminowo przekaże Biuru dokumenty księgowe.

9.4. Klient zobowiązuje się do bezzwłocznego zawiadomienia Biura o wszelkich zdarzeniach mających lub mogących mieć wpływ na prawidłowość świadczonej przez Biuro usługi.

10. Wynagrodzenie za usługę

10.1. Wynagrodzenie za usługi świadczone przez Biuro ustalane jest zgodnie z Cennikiem.

10.2. Zapłata za usługi Biura odbywa się na podstawie wystawionej faktury VAT. Faktury wystawiane są ostatniego dnia każdego miesiąca.

10.3. Informację o wystawieniu faktury i kwocie do zapłaty Klient otrzymuje za pośrednictwem e-mail.

10.4. Podstawą zapłaty za usługi świadczone przez Biuro jest zawarta umowa, więc Klient jest zobowiązany uregulować płatność nawet w przypadku, gdy nie otrzyma informacji o wystawionej fakturze.

10.6. Wynagrodzenie z tytułu umowy jest płatne do 7 dnia kolejnego miesiąca, chyba że strony ustaliły inaczej.

11. Komunikacja

11.1. Komunikacja odbywa się mailem na adresy wskazane przez Biuro i Klienta.

11.2. Odpowiedzi na maile Biuro udziela w ciągu 2 dni roboczych.

12. Rozwiązanie umowy

12.1. Umowę współpracy każda ze stron może rozwiązać z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

12.2. Biuro jest uprawnione do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku określonym w pkt. 8.5.

12.3. Rozwiązanie umowy wymaga formy pisemnej. Brak pisemnego wypowiedzenia upoważnia Biuro do wystawienia faktury zgodnie z umową za dany okres rozliczeniowy.

13. Postanowienia końcowe

13.1. Biuro zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszych Warunkach, o których informuje klienta z jednomiesięcznym wyprzedzeniem. Zmieniony regulamin umieszczany jest na stronie internetowej angliafirma.pl z adnotacją, od kiedy obowiązuje.

13.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa.

Copyright © 2020 by AT UK Consulting Limited - All Right Reserved.